Gjord i Tyskland

Högkvalitativa ingredienser

Super Premium husdjursmat

1. Översikt över dataskydd
Allmänt

Nedan följer en enkel översikt av vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig som individ. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.
Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem är ansvarig för insamling av uppgifter på denna webbplats?
De uppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i det rättsliga meddelandet, som enligt lag måste anges, på operatörens webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Vissa uppgifter samlas in när du tillhandahåller dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa uppgifter är i första hand tekniska uppgifter såsom vilken webbläsare och vilket operativsystem du använde när du gick in på sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Till vad använder vi dina uppgifter?
En del av de uppgifter som samlas in används för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur besökarna använder sidorna.

Vilka rättigheter har du rörande dina uppgifter?
Du har alltid rätt att utan kostnad begära information om vilka uppgifter som lagras om dig, var de kommer ifrån och vilka mottagarna av uppgifterna är, samt om syftet med insamlingen av uppgifterna. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan alltid kontakta oss via adressen som anges i det rättsliga meddelandet om du har fler frågor som rör integritet och dataskydd. Du kan självklart även lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Analysverktyg och tredje parts verktyg

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser av ditt surfbeteende göras. Detta sker oftast med hjälp av cookies och analysverktyg. Analysen av ditt surfbeteende sker normalt anonymt, vilket innebär att vi inte kan använda uppgifterna för att identifiera dig som individ. Du kan neka till denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Mer information om detta finns i nedan integritetspolicy.

Du kan neka till denna analys. Nedan följer mer information om hur du utövar dina rättigheter i detta avseende.
2. Allmän information och obligatorisk information
Dataskydd

För operatörerna av denna webbplats är det av yttersta vikt att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika typer av personuppgifter in. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig som individ. I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Här beskrivs även hur och i vilket syfte detta sker.

Notera att uppgifter som överförs via internet (t.ex. via e-post) kan utgöra en säkerhetsöverträdelse. Det är inte möjligt att fullständigt skydda dina uppgifter från åtkomst från tredje part.
Information rörande den part som ansvarar för denna webbplats

Den part som ansvarar för behandling av uppgifter på denna webbplats är:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
DE-63924 Kleinheubach
Tyskland

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
E-post: josera@josera.de

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska person som ensam eller gemensamt med andra beslutar om syftet med behandlingen av personuppgifter och på vilka sätt den sker (namn, e-postadresser och dylikt).
Återkalla samtycket till behandling av dina uppgifter

I många fall är behandling av uppgifter endast möjlig med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Det räcker att skicka ett informellt e-postmeddelande. Den data vi behandlade innan vi tog emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligen.
Rätt att göra invändningar mot insamling av uppgifter i speciella fall samt mot direkt marknadsföring (artikel 21 GDPR)

Om uppgifter behandlas på grundval av artikel 6, punkt 1 led e eller f i GDPR har du när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, av skäl som hänför sig till din specifika situation, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den specifika rättsliga grunden på vilken behandlingen grundas anges i denna integritetspolicy. Om du gör en invändning behandlar vi inte längre de uppgifter som omfattas av invändningen, såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21 punkt 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas i syfte att användas vid direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot att personuppgifter som avser dig används för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering såvida denna har ett direkt samband med sådan form av direkt marknadsföring. Om du invänder mot detta kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direkt marknadsföring (invändning enligt artikel 21 punkt 2 GDPR).
Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om en överträdelse har skett mot dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen inge ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet för ärenden som rör dataskyddslagstiftningen är dataskyddsombudet i den förbundsstat i Tyskland där vårt företag har sitt huvudkontor. En förteckning över dataskyddsombud och kontaktuppgifter till dessa finns på följande länk:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de uppgifter om dig som vi behandlar grundat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal automatiskt skickade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du vill att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig part sker detta endast i den utsträckning det är tekniskt rimligt.
SSL- eller TLS-kryptering

På denna webbplats används SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom de förfrågningar du skickar till oss i egenskap av webbplatsoperatör. Du kan se att anslutningen är krypterad när adressen i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och hänglåset visas i adressfältet.

Om SSL- eller TLS-kryptering aktiveras kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.
Information, blockering, radering

I den utsträckning lagen medger har du när som helst rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som avser dig som vi lagrar, uppgifternas härkomst och mottagare samt i vilket syfte uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan alltid kontakta oss via adressen som anges i det rättsliga meddelandet om du har fler frågor som rör personuppgifter.
Avböja reklam via e-post

Härmed förbjuder vi uttryckligen att kontaktuppgifter som publiceras enligt vad som krävs i webbplatsens rättsliga meddelande används för att skicka reklam och information som inte uttryckligen har begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta specifika rättsliga åtgärder om oönskat marknadsföringsmaterial såsom t.ex. spammeddelanden, tas emot.

3. Dataskyddsombud
Vi har utsett följande externa tjänsteleverantörer till dataskyddsombud för vårt företag:

atarax Unternehmensgruppe
E-post: datenschutz@josera-erbacher.de

Dina rättigheter som registrerade

Först och främst vill vi ta tillfället i akt att informera dig om dina rättigheter som registrerad. Dessa rättigheter är standardiserade i artikel 15-22 EU GDPR. Detta inkluderar:

Rätten till information (artikel 15 EU-DS-GVO),
Rätten att radera (artikel 17 EU-GDPR),
Rätten till korrigering (artikel 16 EU-GDPR),
Rätten till dataportabilitet (artikel 20 EU GDPR),
Rätten att begränsa databehandlingen (artikel 18 EU-DS-GVO),
Rätten att invända mot databehandling (artikel 21 EU GDPR).

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta:

atarax Unternehmensgruppe
E-post: datenschutz@josera-erbacher.de

Detsamma gäller om du har några frågor om databehandling i vårt företag. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

4. Insamling av uppgifter på vår webbplats
Cookies

På vissa av våra webbsidor används cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies bidrar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies finns kvar i din enhets minne till dess att du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker sidan.

Du kan ställa in så att din webbläsare informerar dig om användningen av cookies, så att du från fall till fall kan besluta om du vill acceptera eller blockera en cookie. Du kan även ställa in din webbläsare på att automatiskt acceptera cookies under vissa förhållanden, att alltid blockera dem eller att automatiskt radera cookies när du stänger ner webbläsaren. Om du blockerar cookies kan det hända att denna webbplats inte fungerar fullt ut.

Cookies som är nödvändiga för att elektronisk kommunikation ska vara möjlig, eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen), lagras i enlighet med artikel 6 punkt 1, led f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies i syfte att säkerställa en optimerad tjänst som är fri från tekniska fel. Om andra cookies (t.ex. sådana som används för att analysera ditt surfbeteende) också lagras hanteras dessa separat i denna integritetspolicy.
Serverloggfiler

Webbplatsoperatören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför till oss i "serverloggfiler". Dessa är:

    Webbläsarens typ och version
    Använt operativsystem
    Hänvisande URL
    Den använda datorns värdnamn
    Tidpunkt för serverbegäran
    IP-adress

Dessa uppgifter kombineras inte med uppgifter från andra källor.

Behandlingen av personuppgifter grundas på artikel 6 (1) (b) GDPR, som medger behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som krävs innan ett avtal ingås.
Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret samlar vi in de uppgifter som anges i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger, i syfte att besvara din fråga och ställa eventuella uppföljande frågor. Vi delar inte med oss av denna information utan din tillåtelse.

Vi behandlar därför de uppgifter som du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker att skicka ett informellt e-postmeddelande. Den data vi behandlade innan vi tog emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligen.

Vi sparar de uppgifter du har angivit i kontaktformuläret till dess att du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke för lagring av dem, eller då syftet för lagring inte längre föreligger (t.ex. efter att vi har fullgjort din begäran). Tvingande lagbestämmelser, i synnerhet sådana som rör obligatoriska arkiveringsfrister, berörs inte av denna bestämmelse.
Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning så krävs för att ingå eller modifiera juridiska förbindelser med oss (masterdata). Detta sker grundat på artikel 6 (1) (b) GDPR, som medger behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som krävs innan ett avtal ingås. Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning som krävs för att du ska kunna komma åt våra tjänster eller vi ska kunna debitera dig för dem.

Insamlade kunduppgifter ska raderas när beställningen är slutförd eller när affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade arkiveringsfrister påverkas inte av detta.

Vi överför endast dina personuppgifter till bolag inom koncernen ERBACHER the food family* eller till tredje parter om så är nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal, t.ex. till företag som på uppdrag av oss levererar varorna eller det kreditinstitut som har utsetts att hantera betalningarna.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG
5. Sociala medier
Facebook-insticksprogram (Gilla- och Dela-knappar)

På vår webbplats används insticksprogram till de sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Man känner igen Facebook-insticksprogrammen på Facebook-logotypen eller Gilla-knappen på vår webbplats. För en översikt över Facebook-insticksprogram, se https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker vår webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via insticksprogrammet. Det gör det möjligt för Facebook att ta emot information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Gilla"-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla ihop besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Notera att vi, i egenskap av webbplatsoperatör, inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs till Facebook eller hur Facebook använder dessa uppgifter. För mer information se Facebooks integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ihop ditt besök på webbplatsen med ditt Facebook-konto måste du logga ut från ditt Facebook-konto.
 Twitter-insticksprogram

Funktioner i tjänsten Twitter har integrerats på vår webbplats och i vår app. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och "Retweet"-funktionen kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och blir kända för andra användare. När du gör detta överförs även uppgifter till Twitter. Vi vill betona att vi, i egenskap av leverantör av dessa webbsidor, inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur de används av Twitter. För mer information om Twitters integritetspolicy se https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar hos Twitter i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.
Google+ -insticksprogram

Våra webbsidor använder Google+ -funktioner. Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Insamling och vidarebefordring av information: När du använder knappen Google +1 kan du publicera information globalt. Med hjälp av knappen Google+ kan du och andra användare få anpassat innehåll från Google och våra samarbetspartners. Google lagrar både informationen om att du har använt funktionen +1 för ett visst innehåll, och information om den sida du var inne på när du klickade på +1. Din +1 kan visas ihop med ditt profilnamn och din profilbild i Googles tjänster, t.ex. i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra delar av webbsidor och i annonser på internet.

Google sparar information om dina +1 -aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att använda knappen Google+ måste du ha en globalt synlig, offentlig Google-profil som måste innehålla minst namnet som är valt för profilen. Detta namn används av alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du har använt för att dela innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller annan information som kan identifiera dig.

Användning av insamlade uppgifter: Förutom de användningar som anges ovan används den information du uppger i enlighet med Googles tillämpliga dataskyddsriktlinjer. Google kan publicera sammanställd statistik om användarens +1-aktiviteter eller dela den med användare och samarbetspartners såsom publicister, annonsörer eller partner-webbplatser.
Pinterest-insticksprogram

Vår webbplats innehåller funktioner tillhörande det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

När du besöker en webbplats som innehåller Pinterests insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterests servrar. Insticksprogrammet överför denna loggdata till Pinterests servrar i USA. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, adressen till de webbsidor du har besökt, vilka även inkluderar Pinterest-funktioner, webbläsartyp, webbläsarinställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest, samt cookies.

Mer information om syftet med, omfattningen av och vidare behandling av uppgifterna och hur de används av Pinterest, samt dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet, finns i Pinterests integritetsmeddelanden: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 
6. Analysverktyg och annonsering
Google Analytics
Denna webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics. Google Analytics drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligen till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies sparas grundat på artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering
Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på denna webbplats. Din IP-adress förkortas av Google inom EU eller andra länder i EES-området innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare skickar inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter som Google förfogar över.

Webbläsarinsticksprogram
Du kan förhindra att dessa cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att det kan leda till att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan även förhindra att de uppgifter som genereras av cookies rörande din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) vidarebefordras till Google, samt förhindra att Google behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invända mot insamling av uppgifter
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En s.k. opt out-cookie placeras som förhindrar att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

För mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter, se Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Extern behandling av personuppgifter
Vi har ingått ett avtal med Google för extern behandling av personuppgifter och för att fullt ut följa de strikta kraven från Tysklands dataskyddsmyndigheter vid användning av Google Analytics.

Insamling av demografiska uppgifter av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics demografiska funktioner. Med hjälp av dessa kan rapporter skapas som innehåller information om våra webbplatsbesökares ålder, kön och intressen. Uppgifterna kommer från intressebaserad annonsering från Google och från tredje parts uppgifter om besökare. De insamlade uppgifterna kan inte kopplas till någon specifik individ. Du kan när som helst avaktivera denna funktion genom att ändra annonsinställningarna i ditt Google-konto. Du kan även neka till att dina uppgifter samlas in av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Neka datainsamling". 
6. Google Analytics Remarketing

På våra webbplatser används Google Analytics funktioner för återmarknadsföring (remarketing) i kombination med Google AdWords och DoubleClicks cross device-funktioner. Denna tjänst erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med den här funktionen kan man koppla ihop målgrupper för annonsmarknadsföring som skapas med Google Analytics Remarketing med Google AdWords och DoubleClicks cross device-funktioner. På så sätt kan man visa annonser baserade på dina personliga intressen, som man har identifierat genom ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en viss enhet (t.ex. din mobiltelefon), på andra enheter (t.ex. en surfplatta eller en dator).

När du har gett ditt samtycke kopplar Google ihop din webb- och app-historik med ditt Google-konto i detta syfte. På så sätt kan samma personanpassade annonser visas på alla enheter med vilka du loggar in på ditt Google-konto.

För att kunna erbjuda denna funktion samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID:n för användare som tillfälligt är kopplade till vår Google Analytics-data i syfte att definiera och skapa målgrupper för annonsering på flera enheter.

Du kan välja bort remarketing/retargeting på flera enheter permanent genom att avaktivera personanpassade annonser i ditt Google-konto via denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De uppgifter som samlas in i ditt Google-konto sammanställs endast med ditt samtycke, vilket du kan ge eller återkalla från Google enligt artikel 6 (1) (a) GDPR. För insamling av uppgifter som inte slås samman med ditt Google-konto (t.ex. om du inte har ett Google-konto eller har nekat till sammanslagningen) baseras insamlingen av uppgifterna på artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera anonymt användarbeteende i marknadsföringssyfte.

För mer information om Googles integritetspolicy besök: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
7. Nyhetsbrev
Personuppgifter nyhetsbrev

Om du vill få vårt nyhetsbrev behöver vi en giltig e-postadress samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare av den angivna e-postadressen och att du samtycker till att vi skickar nyhetsbrevet till dig. Inga ytterligare personuppgifter samlas in eller samlas endast in på frivillig bas. Vi använder endast dessa uppgifter för att skicka den begärda informationen och överför dem inte till tredje part.

Vi behandlar därför de uppgifter som anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och din e-postadress, samt till att vi använder dem för att skicka nyhetsbrevet till dig, till exempel genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Den data vi behandlade innan vi tog emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligen.

De uppgifter du anger när du registrerar dig för nyhetsbrevet används för att distribuera nyhetsbrevet till dess att du avslutar din prenumeration, då ovan nämnda uppgifter kommer att raderas. Uppgifter som vi har lagrat för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemssidorna) påverkas inte av detta.
8. Insticksprogram och verktyg
YouTube

På vår webbplats används insticksprogram från YouTube, som drivs av Google. Operatören av dessa sidor är is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker någon av våra sidor som är försedd med ett YouTube-insticksprogram upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Då informeras YouTube-servern om vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att göra vår webbplats visuellt tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6 (1) (f) GDPR.

Mer information om hur användaruppgifter hanteras finns i YouTubes integritetsmeddelande på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google Web Fonts

För att typsnitten ska visas enhetligt använder vi på denna webbplats typsnitt från Google. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de webbtypsnitt som krävs i din webbläsares cacheminne i syfte att visa text och typsnitt korrekt.

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett socialt insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Det innebär att Google får kännedom om att du har fått åtkomst till vår webbplats via din IP-adress. Google Web Fonts används för att vår webbplats ska visas på ett enhetligt och visuellt attraktivt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6 (1) (f) GDPR.

Om din dator inte stödjer webbtypsnitt används ett standardtypsnitt av din dator.

Mer information om hur användaruppgifter hanteras finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.
9. Leverantörer av betalningstjänster